Projecten die we ondersteunen

Projecten die we ondersteunen

Naast onze eigen initiatieven steunen we ook beperkt andere organisaties met zowel grote als kleine projecten die passen binnen de doelstellingen van Utopa, veelal met een sociaal-maatschappelijke insteek. Dit zijn projecten die de maatschappij via zowel onderzoek als directe actie (pogen te) veranderen, op de snijvlakken van ongelijkheid, economische gelijkwaardigheid, onderwijs, cultuur, psychologie, jeugdhulp, en meer. Hieronder worden enkele projecten uitgelicht

 

Lees meer over aanvragen en honorering

Kenniscentrum Psychologie en Economisch Gedrag

Een samenwerking tussen Utopa en de Universiteit Leiden

Het Kenniscentrum Psychologie en Economisch Gedrag is een samenwerking tussen Utopa en de sectie Sociale, Economische en Organisatiepsychologie (SEO) van de Universiteit Leiden. Het Kenniscentrum Psychologie en Economisch Gedrag is onafhankelijk, wetenschappelijk en maatschappelijk betrokken. Het doel van het Kenniscentrum is om het welzijn van mens en maatschappij te vergroten. Dit doet het KCPEG door het ontwikkelen, toepassen en delen van gedragswetenschappelijke kennis van economisch gedrag. Economisch gedrag bedoelt het KCPEG in de brede zin van het woord. Het kan gaan om gedragingen met directe economische gevolgen, zoals financieel gedrag. Maar ook om gedrag met indirecte economische gevolgen, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid of gezondheid. Het Kenniscentrum is opgericht op 1 januari 2020. Meer informatie is te vinden via www.kcpeg.nl.

 

 

 

de Leidse Instrumentmakersschool

De LiS (Leidse Instrumentmakersschool) is een MBO vakschool voor precisietechnologie waar jonge mensen worden opgeleid tot Research Instrumentmaker. Nederlandse kennisinstituten en bedrijven hebben een grote behoefte aan hooggekwalificeerde vakmensen van het kaliber zoals dat opgeleid wordt door de LiS. Voor uitbreiding van de opleiding van 200 naar 400 leerlingen was een substantieel bedrag benodigd. Naast bijdragen in geld en goederen van partners tekende de LiS voor het commitment om de school op een maatschappelijk verantwoorde, zorgvuldige en efficiënte wijze uit te breiden. Deze investering versterkt het nationale karakter van de LiS-opleiding, zodat haar onderwijs op gebied van precisietechniek kan blijven excelleren, ook internationaal gezien. Stichting Utopa heeft naast de bijdrage van het ministerie van onderwijs en de gemeente Leiden een substantieel deel van de uitbreiding voor haar rekening genomen. Daardoor kunnen meer jongeren beginnen aan hun felbegeerde technische opleiding en zullen straks heel veel meer technische vakmensen de arbeidsmarkt betreden. www.lis.nl 

SHout

SHout is een financieel informatiepunt voor jongeren in Leiden. SHout biedt gratis begeleiding bij al je financiële vragen. Zoals bij betalingsproblemen of ondersteuning in het contact met instanties zoals de belastingdienst. SHout is er voor jongeren tot 30 jaar, hebben veel ervaring met het onderwerp en zijn bekend met alle organisaties in Leiden. Kortom, antwoord op al je financieel gerelateerde vragen vind je bij SHout op één punt. Naast directe hulpverlening verbindt SHout expertise en organisaties rondom jongeren en financiën. SHout werkt preventief, vraaggericht, toekomstgericht, met aandacht voor diversiteit en organiseren voorlichtingen en presentaties aan ketenpartners en vrijwilligers. Professionals kunnen ook bij SHout terecht met hun vragen. SHout is sinds 2022 gevestigd in het Utopa Weeshuis in Leiden. Meer informatie is te vinden via shoutleiden.nl

 

VIA Hageveld

Sinds 2010 verdiept Atheneum College Hageveld in Heemstede zich in de behoeftes van meer- en hoogbegaafde leerlingen. Het geleerde is uitgewerkt in VIA Hageveld: een voltijds VWO-stroom voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. De manier van werken binnen VIA vraagt om intensieve begeleiding, zowel inhoudelijk als op het gebied van leerstrategieën en de zijnskenmerken van deze leerlingen. VIA is interessant voor leerlingen die graag werken aan grote opdrachten en projecten waarin je onderzoekend of ontwerpend aan de slag gaat. Bij het werken aan deze opdrachten is zelfsturing erg belangrijk. Stichting Utopa heeft met een financiële donatie bijgedragen aan het realiseren van de VIA leerweg omdat deze nieuwe manier van lesgeven niet uit reguliere overheidsmiddelen gefinancierd kon worden. www.hageveld.nl

Stichting Utopa stimuleert creatieve talenten en ontwikkelingskansen van mensen

Aandachts­gebieden

Binnen de hieronder genoemde aandachtsgebieden wordt door de stichting voortdurend een segment gekozen dat extra aandacht en ondersteuning behoeft. Waar mogelijk ondersteunt de stichting educatieve activiteiten die een verband hebben met de geselecteerde aandachtsgebieden.

  • Mens tot mens

ongelijkheid in de samenleving

kinderen en jongeren

mensen met een beperking
emancipatie en ‘demancipatie’

  • Mens en werk

arbeidsfilosofie
vakmanschap

  • Mens en omgeving

archeologie en geschiedenis
monumenten
beeldhouwkunst
muziek

  • Mens en natuur

planten en bomen
arboreta

Aanvragen en honorering

Utopa stelt jaarlijks een beperkt bedrag beschikbaar voor de ondersteuning van projecten van derden. Als stelregel geldt dat bestaande en daarvoor in aanmerking komende instanties en fondsen eerst dienen te zijn benaderd, voordat er bij Utopa een aanvraag ingediend wordt. Projecten met een uitgesproken politiek, commercieel of religieus karakter vallen buiten het ondersteuningsgebied, evenals projecten die buiten Nederland ontplooid worden. De stichting verleent in principe geen exploitatiesubsidies en delgt geen tekorten in een exploitatie. Het bestuur heeft meerjarige sociaal-maatschappelijke aandachtsgebieden gedefinieerd waar de komende tijd de focus op zal liggen.

 

Aanvragen voor projectondersteuning dienen schriftelijk te worden ingediend, voorzien van (indien van toepassing) een afschrift statuten, een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel en de meest recente financiële gegevens.

 

De stichting behoudt zich het recht voor aanvragen niet in behandeling te nemen. Beslissingen van het bestuur zijn niet voor beroep vatbaar. Het is ter bindende beoordeling van het bestuur een aanvraag wel dan niet te honoreren.

 

Aanvragen kunnen ingediend worden per post of via stichting@utopa.nl.