HUISREGELS VAN HET UTOPA HUIS

 

 1. Gebruikers van het Utopa Huis mogen jegens andere bewoners uit de naaste omgeving geen hinder of overlast veroorzaken. Bij wangedrag of vandalisme wordt de toegang ontzegd. 

 

 1. De gebruiker dient zich te richten naar de aanwijzingen van de beheerder en/of medewerker van Stichting Utopa. Loge ’s van de gebruiker dienen te worden aangevraagd bij de directie van Utopa, die daarvoor toestemming dient te verlenen.

 

 1. De gebruiker dient alle vigerende voorschriften betreffende veiligheid en openbare orde na te leven.

 

 1. Het bestuur, directie of het beheer van het Utopa Huis kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, vermissing van, of schade aan goederen van bezoekers of gebruikers.

 

 1. Bij schade toegebracht aan eigendommen van het pand Alde Singel 8, dient een schadeloosstelling te worden betaald. Wanneer een kwestie niet in der minne kan worden geschikt, zal aangifte plaatsvinden.

 

 1. Het is verboden verdovende middelen van welke soort dan ook, zoals bedoeld in de Opiumwet, binnen de accommodatie te gebruiken, te bereiden, te verwerken, te verkopen, af te leveren, te verstrekken, te vervaardigen of aanwezig te hebben. Wanneer één of meer van bovenstaande handelingen geconstateerd wordt/worden volgt verwijdering alsmede ontzegging van de toegang en zal de politie hiervan in kennis worden gesteld.

 

 1. Roken is niet toegestaan in het pand.

 

 1. Het is niet toegestaan, anders dan met toestemming van de beheerder, voorwerpen in de ruimte(n) aan te brengen.

 

 1. Huisdieren zijn niet toegestaan.

 

 1. De gebruiker zal het Utopa Huis op het moment van aflopen van de vooraf met de directie overeengekomen verblijfsduur of sluiting, verlaten en in ordelijke staat achterlaten. De huissleutel dient aan de beheerder overhandigd te worden.

 

 1. Het niet opvolgen van deze huisregels kan weigering van de toegang tot de accommodatie voor kortere of langere tijd tot gevolg hebben. 

Een besluit daartoe wordt door het bestuur, c.q. de directie genomen.